Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - Usługowe "BIELASZKA"

mapy dojazdu

dane teleadresowe

PTHU Bielaszka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Pszczyńska 8
tel/fax: 032 47 34 021
032 47 34 022
032 47 34 050
032 47 34 051
firma@bielaszka.pl
firmabielaszka@interia.pl

więcej w dziale kontakt

Pracodawco, zamierzasz przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy? Służymy pomocą w szerokim zakresie zarówno czynników fizycznych, chemicznych jak i samego poboru próbek.
Kontakt do nas: laboratorium_ bielaszka@wp.pl

PTHU Bielaszka Centralne Laboratorium d/s Badań Środowiska Pracy „Stanisław Bielaszka” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju zaprasza Państwa do korzystania z usług naszego Laboratorium. Od 2001 roku należymy do grona laboratoriów badawczych posiadających Certyfikat Akredytacji nr AB 340 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadany certyfikat akredytacji gwarantuje, że badania środowiska pracy obowiązujące zgodnie z Rozporządzeniem każdego pracodawcę wykonujemy na najwyższym poziomie. Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania ma na uwadze ciągle doskonalenie, oraz spełnianie zmieniających się wymagań i oczekiwań klientów. Oferujemy wykonawstwo prac przez profesjonalne zespoły specjalistów i najwyższej klasy aparaturę pomiarową oraz przystępne ceny. Wykonujemy pomiary i badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy (zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji dostępnym na stronie internetowej http://www.pca.gov.pl/ w zakresie:

Badań dotyczących inżynierii środowiska:

 • hałas w środowisku pracy (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C, poziom ekspozycji na hałas)
 • hałas w środowisku ogólnym pochodzący od maszyn, instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych, dróg, linii kolejowych i tramwajowych
 • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy
 • drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne w środowisku pracy
 • pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i w środowisku ogólnym`
 • nielaserowe promieniowanie optyczne w środowisku pracy
 • emisja nielaserowego promieniowania optycznego przez maszyny
 • mikroklimat zimny, umiarkowany i gorący w środowisku pracy

Badań chemicznych i pobierania próbek powietrza i pyłów:

 • metoda dozymetrii indywidualnej i metoda stacjonarna
  • pobieranie próbek pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna), substancji organicznych, substancji nieorganicznych, metali (frakcja wdychalna i respirabilna), włókien respirabilnych
 • metoda filtracyjno-wagowa
  • stężenie pyłu - frakcja respirabilna
  • stężenie pyłu - frakcja wdychalna
 • metoda spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni IR
  • wolna krystaliczna krzemionka
 • metoda spektrofotometrii absorpcyjnej VIS
  • wolna krystaliczna krzemionka, ozon, 4,4'-dwuizocyjanianodwufenylometan, chrom (VI), formaldehyd, amoniak, chlor, siarkowodór, ditlenek siarki
 • metoda spektrofotometrii absorpcyjnej UV
  • olej mineralny
 • metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
  • tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek cynku, ołów, miedź, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, cyna i jej związki organiczne w przeliczeniu na cynę (z wyjątkiem stannanu), związki chromu II i III, kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm
 • metoda chromatografii gazowej (GC-FID)
  • benzen, toluen, ksylen (izomery), etylobenzen, trimetylobenzen (izomery), octan butylu, octan etylu, n-butanol, izopropanol, aceton, 2-butanon, 4-metylo-2-pentanon, tetrachloroetylen, trichloroetylen, benzyna ekstrakcyjna, nafta
 • metoda elektrochemiczna
  • tlenek węgla. tlenek i ditlenek azotu
 • metoda turbidymetryczna
  • chlorowodór

Badania objęte Systemem Zarządzania:

 • oświetlenie (sztuczne, mieszane, dzienne)
 • ocena stanowisk z monitorami komputerowymi
 • określenie krotności wymiany powietrza
 • ocena wydatku energetycznego
 • metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS): kadm, nikiel, cyna, chrom,
 • metoda spektrofotometrii absorpcyjnej VIS: kwas octowy, kwas fosforowy, kwas azotowy
 • metoda chromatografii gazowej (GC-FID): etanol, metanol, dichlorometan, kumen, cykloheksan, heptan, benzyna do lakierów

dane kontaktowe

PTHU "Bielaszka" Stanisław Bielaszka
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 8
tel. kontaktowy: (032) 473 40 51, 473 40 21, 473 40 22
zobacz mapę dojazdu
Projekt i wykonanie strony: themedia.pl